TÜKETİCİ KORUMA YASASI

Tüketici Kanunu Tüketici Hakları

4822 sayılı kanunla değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 6.3.2003 tarihinde kabul edildi.

A-Ayıplı Mal
Tüketici, malın teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda:
1-Bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme,
2-Malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi,
3-Ayıp oranında bedel indirimi,
4-Ücretsiz onarım,
İsteme haklarına sahiptir. Tüketici bu haklardan sadece birini tercih edebilir.
Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
Ayıplı maldan sorumluluk süresi, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren 2 yıldır.
Bu süre konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallarda 5 yıldır.
Ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlardan dolayı yapılacak talepler için zamanaşımı süresi 3 yıldır. Bu talepler, zarara sebep olan malın piyasaya sürüldüğü günden başlayarak 10 yıl sonra ortadan kalkar.

B-Ayıplı Hizmet
Tüketici, hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda;
1-Sözleşmeden dönme,
2-Hizmetin yeniden görülmesi,
3-Ayıp oranında bedel indirimi,
Haklarına sahiptir. Tüketici bu haklardan sadece birini tercih edebilir.
Sağlayıcı, tüketicinin seçtiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
Ayıplı hizmetten sorumluluk süresi, hizmetin ifasından itibaren 2 yıllık zamanaşımına tabidir.
Ayıplı hizmetin neden olduğu her türlü zararlardan dolayı yapılacak taleplerin zamanaşımı süresi 3 yıldır.

C- Devre Tatil
Cayma Hakkı:
Tüketici, sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren 10 gün içinde hiçbir sebep göstermeksizin ve hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin cayma hakkını kullanarak sözleşmeden dönebilir.
Sağlayıcı, bu süre dolmadan devre tatil sözleşmesine konu mal ve/veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Sözleşmenin, devre tatil sözleşmesine konu tesiste akdedilmesi halinde, bu hüküm uygulanmaz. Bu durumda, sözleşmenin devre tatile konu tesiste yapıldığını ispat külfeti sağlayıcıya aittir.

D-Kampanyalı Satışlar
Cayma Hakkı:
Düzenlenen kampanyalarda, tüketicilere malın veya hizmetin teslim veya ifa edilmemesi koşulu ile tüketicinin bu talebini satıcı veya sağlayıcıya noter aracılığı ile ya da iadeli-taahhütlü mektup ile bildirmesinden sonra, satıcı veya sağlayıcı, mal veya hizmetin teslim veya ifa tarihini geçmemek şartıyla ödemiş olduğu tüm bedeli ve kıymetli evrakı tüketiciye iade etmekle yükümlüdür.

E-Kapıdan Satışlar
Cayma Hakkının Kullanımı:
Tüketici;
a) Malın teslimi ile sözleşmenin aynı tarihte yapılması durumunda sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren,
b) Malın tüketiciye teslimi sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra ise malın teslim tarihinden itibaren,
c) Hizmet satımında, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren, 7 günlük cayma hakkı süresinin sonuna kadar malı veya hizmeti kabul veya hiçbir gerekçe göstermeksizin reddetmekte serbesttir. Bu süre dolmadan satıcı veya sağlayıcı, kapıdan satış işlemine konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Mal veya hizmetin reddedilmesi halinde tüketici cayma kararını, herhangi bir şekil şartına bağlı kalmaksızın satıcıya bildirir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren yirmi gün içinde malı geri almakla yükümlüdür.

F-Mesafeli Sözleşmeler-İnternetten Alışveriş

Yazılı, görsel ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelmeksizin yapılan mal veya hizmeti düzenleyen sözleşmelerdir.
Cayma Hakkı: Tüketici:
1-Mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren 7 gün içinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
2-Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 7 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir.
3-Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir.

G-Tüketici Kredileri
Tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit aldıkları kredi olarak kapsamı genişletilmiş, akdi faiz oranının % 30 fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranına sınır getirilmiştir. Lütfen geniş bilgi için Tüketici Kredileri maddesine bakınız.

H-Abonelik Sözleşmeleri
Her türlü abonelik sözleşmelerine taraf olan tüketiciler, isteklerini satıcıya yazılı olarak bildirmek kaydıyla aboneliklerine tek taraflı olarak son verebilirler. Satıcı tüketicinin aboneliğine son verme isteğini, yazılı bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde yerine getirmekle yükümlüdür.
Süreli yayın aboneliği, yazılı bildirimin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren günlük yayınlarda
15 gün, haftalık yayınlarda 1 ay, aylık yayınlarda 3 ay sonra yürürlüğe girer.

I-Tüketici Sorunları Hakem Heyeti

İllerde, İl Sanayi Müdürlüklerinde, İlçelerde Kaymakamlıklarda, Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri kurulmuştur. Bu heyetler İl Müdürünün görevlendireceği bir memur, belediyeden uzman bir üye, barodan bir üye, sanayi ve ticaret odası ile esnaf ve sanatkar odalarından bir üye, tüketici örgütlerinden bir üye olmak üzere 5 kişiden oluşmaktadır.
Değeri 938.75 TL üstündeki uyuşmazlıklarda İl Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemelerine, değeri 938.75 TL altındaki uyuşmazlıklarda İlçe Hakem Heyetine yazılı olarak başvurulmalıdır.
Bu uyuşmazlıklarda Hakem Heyetlerinin vereceği kararlar, tarafları bağlar. Bu kararlar İcra ve İflas Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir.
Hakem heyetleri ayda iki kez toplanarak, başvuruları 15 günde bir (en genç üç ay) görüşerek karara bağlar. Kararlar 5 gün içinde taraflara yazılı olarak bildirilir.

İ-Tüketici Mahkemeleri

Her türlü tüketici uyuşmazlığına Tüketici Mahkemelerinde bakılır.
Tüketici mahkemeleri nezdinde tüketiciler, her türlü resim ve harçtan muaftır.

K-Mortgage Konut Finansman Sistemi Hakları 
6.32007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 5582 Sayılı Konut Finansmanı Sistemi ile 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Eklenen Tüketici Hakları:
1-Bankalar sözleşme yapmadan önce tüketicileri bilgilendirmek, sözleşme öncesinde bilgi formu vermek, faizler ve masrafları açıklamak zorunda. Sözleşme yapmadan en az 1 iş günü öncesinde tüketicilere, krediler ile ilgili bir bilgi formları vermesi zorunluluğu getirildi. Bilgi formunun verildiği gün ile sözleşmenin yapıldığı gün aynı ise, sözleşme geçersiz. Bilgi formunda, faiz oranı, ödeme tablosu gibi bilgiler yer alacak. Böylece tüketiciler, sözleşme öncesinde gerekli bilgilere sahip olacak.
2-Kredi faizlerinde tüketicilerin seçme şansı bulunmakta. Eski sistemde tüketiciler, doğrudan kendi seçtiği bir konutu veya proje kapsamında bir konutu almak için sabit faizli kredi kullanıyordu. Yeni sistem mortgage’da, vade ve faizler serbest piyasada belirlenmekte ve tüketiciler, sabit faiz yanında, değişken faizle, sabit ve değişken (karma) faiz bir arada olmak üzere 3 sistemde konut kredisi tercih edebilmekte.  
3-Vergi avantajı var. Konut kredi faizlerinden alınan %5 oranındaki BSMV (Banka Sigorta Muamele Vergisi) mortgage kredisinden alınmayacak.

4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri hakkında geniş bilgi alabilmek için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünün  www.tuketici.gov.tr sitesine başvurulmalıdır.